SP Kỳ I - Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp - Fresh Fruit

16-02-2016 11:59

Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu, lớp DHCD0715E1 - ITPlus Academy - Viện CNTT - ĐHQGHN

Học viên thực hiện:

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên hướng dẫn:

Hoàng Duy Đông

Bài viết cùng chủ đề

1