SP Kỳ 3 - Làm phim hoạt hình và quảng cáo 3D - Key Fob Story

06-04-2016 11:59

Sản phẩm kỳ 3 - Làm phim hoạt hình và quảng cáo 3D lớp DH0913B - ITPlus Academy - Viện CNTT - ĐHQGHN

Học viên thực hiện:

Nguyễn Việt Anh

Dương Văn Sinh

Nguyễn Thị Thảo

Đinh Thị Nga

Nguyễn Việt Dũng

Nguyễn Văn Tiến

Giảng viên hướng dẫn:

Khổng Minh Phương

Bài viết cùng chủ đề

1