THÔNG BÁO THỰC TẬP CÁC LỚP CHUYÊN NGHÀNH JAVA

17-08-2017 11:59

Phòng Đào tạo

Số:  219 /TB - ĐT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         --------------------------

 

                     Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017.

                                                              

                                                         THÔNG BÁO

 

Theo kế hoạch đào tạo của nhà trường, sau khi kết thúc chương trình học, các lớp chuyên ngành Java sẽ thực tập tại doanh nghiệp 06 tuần (tương ứng 1.5 tháng), trước khi làm đồ án cuối khóa.

Điều kiện: Học viên phải trải qua kỳ thi đánh giá và thực tập cuối khóa tại trường (04 tuần). Những học viên không đủ điều kiện thực tập tại doanh nghiệp, buộc phải thực tập tại trường, dưới sự hướng dẫn của giảng viên theo sự phân công của Phòng đào tạo.

Thời gian tổ chức thi đánh giá:

Ngày 26/09, lúc 15h30 tại Phòng Lab02

Hình thức thi và thời gian:

  1. Trắc nghiệm : 20 câu, Time : 30 phút (các kiến thức về lập trình Java web kỳ 4)
  2. Thực hành : Lập trình JSP, Servlet, JSF , Time : 60 phút

Yêu cầu: Tất cả các bạn học viên lớp Java1501 buộc tham gia kỳ thi đánh giá.

Nơi nhận:

  • Phòng TSDH
  • Phòng HCKT
  • Lưu Đào tạo

 

 

 

 

    P. Phòng Đào tạo

             (Đã ký)

 

 

 

          Lê Xuân Hà

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề

1