THÔNG BÁO THỰC TẬP CÁC LỚP KHÓA 2015 - 2017

28-08-2017 11:59

Phòng Đào tạo

Số:  11017/TB - ĐT

                          Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

                                                                 THÔNG BÁO

                                             V/v: Thực tập các lớp khóa 2015 - 2017

 

Phòng  Đào tạo ITPlus Academy thông báo tới các học viên lớp NET1501B  như sau:

Theo kế hoạch đào tạo của nhà trường, sau khi kết thúc chương trình học, lớp chuyên ngành  NET1501B  sẽ thực tập tại doanh nghiệp 06 tuần (tương ứng 1.5 tháng), trước khi làm đồ án cuối khóa.

Điều kiện: Học viên phải trải qua kỳ thi đánh giá và thực tập cuối khóa tại trường (04 tuần). Những học viên không đủ điều kiện thực tập tại doanh nghiệp, buộc phải thực tập tại trường, dưới sự hướng dẫn của giảng viên theo sự phân công của Phòng Đào tạo.

Thời gian tổ chức thi đánh giá:

          Thứ 6, ngày 06/10/2017, lúc 10h00 tại Lab03

Hình thức thi và thời gian:

  1. Trắc nghiệm : lý thuyết trắc nghiệm nội dung C# và Winform, 20 câu, Time : 30 phút
  2. Thực hành :  ASP.NET. Time : 60 phút

Yêu cầu: Tất cả các bạn học viên lớp Net1501B  buộc tham gia kỳ thi đánh giá.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

  • Phòng KT
  • Phòng HCNS
  • Lưu ĐT

                   P. Phòng Đào tạo

 

 

 

                         Lê Xuân Hà

Bài viết cùng chủ đề

Gửi tin nhắn Facebook