NẾU BẠN MỚI HỌC JAVA HÃY THỬ LÀM CÁC BÀI LẬP TRÌNH SAU

10-07-2019 17:31

Học phải đi đôi với hành, tất nhiên rồi. Nếu như bạn theo đuổi ngành lập trình và đang học java thì hãy tham khảo các bài tập cơ bản sau đây nhé.! 

Bài 1: Hãy viết một chương trình để kiểm tra một số nguyên dương có phải số nguyên tố hay không?

Bài 2: Hãy viết một chương trình để liệt kê n số nguyên tố nhỏ hơn số cho trước.

Bài 3: Hãy viết một chương trình để tính tổng các chữ số có trong một số nguyên nào đó. 

Bài 4: Hãy viết chương trình để tìm bội số chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên x và y. 

Bài 5: Hãy viết chương trình để phân tích một số nguyên thành các thừa số nguyên tố.

Bài 6: Hãy viết chương trình để liệt kê tất cả các xâu nhị phân độ dài x. 

Bài 7: Hãy viết chương trình, nhập số liệu cho dãy số thực b0, b1,…, bn-1. Để liệt kê những phần tử xuất hiện ở trong dãy xuất hiện đúng một lần.

Bài 8: Hãy viết chương trình để liệt kê tất cả các tập con x phần tử của dãy 1, 2, ..,n (x≤n).

Bài 9: Hãy viết chương trình để liệt kê tất cả các số nguyên tố có 4 chữ số. Điều kiện là tổng của các chữ số trong mỗi số nguyên tố bằng X cho trước

Bài 10: Hãy nhập một số tự nhiên x. Hãy liệt kê các số Fibonacci có điều kiện nhỏ hơn x và là số nguyên tố.

Bài 11: Hãy nhập một chuỗi ký tự. Hãy viết chương trình để đếm số từ của chuỗi ký tự đó.

Bài 12: Hãy viết chương trình để nhập 1 số nguyên dương n và đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tính tổng các chữ số của số nguyên dương n đó
 • Phân tích số nguyên dương n thành các thừa số nguyên tố.

Bài 13: Hãy viết chương trình để liệt kê các số nguyên có số chữ số 5 đến 7 chữ số thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Tất cả chúng là số nguyên tố. 
 • Là số thuận nghịch. 
 • Mỗi chữ số trong chuỗi đều là số nguyên tố

Bài 14: Hãy viết chương trình để nhập vào vào mảng X có n phần tử, các phần tử đáp ứng điều kiện là những số nguyên lớn hơn 0 & nhỏ hơn 100 được nhập vào từ bàn phím. Sau đó chúng thực hiện các yêu cầu sau: 

 • Sắp xếp mảng X theo thứ tự lớn tới bé.
 • Tìm 2 phần tử có giá trị lớn nhất trong mảng cùng chỉ số của các số ở trên. 
 • Nhập một số nguyên n và chèn n vào mảng X, nhưng vẫn đảm bảo tính sắp xếp giảm dần.

Bài 15: Hãy viết chương trình để nhập một số nguyên dương x và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Liệt kê x số nguyên tố đầu tiên. 
 • Liệt kê x số Fibonaci đầu tiên.

Bài 16: Hãy viết chương trình để nhập một số nguyên dương x và thực hiện các yêu cầu sau: 

 • Liệt kê các ước số của x và Có bao nhiêu ước số. 
 • Liệt kê các ước số là nguyên tố của x

Bài 17: Hãy viết chương trình để liệt kê tất cả các hoán vị của 1, 2, .., n (n cho trước)

Bài 18: Hãy viết chương trình để thực hiện nhập một chuỗi Họ Tên theo cấu trúc: Họ… Tên Đệm… Tên. Sau đó chuyển chuỗi đó sang biểu diễn theo cấu trúc Tên…Họ…Tên Đệm.

Bài 19: Hãy viết chương trình để nhập số liệu cho dãy số thực a0, a1,a2…, an-1. Sau đó liệt kê các phần tử xuất hiện trong dãy đúng 2 lần.

Bài 20: Hãy viết chương trình để, nhập một chuỗi ký tự và sau đó tìm từ dài nhất trong chuỗi đó. Tìm vị trí từ đó xuất hiện ở (Nếu có nhiều từ có độ dài như nhau tìm từ đầu tiên).

Tham khảo thêm các khóa học lập trình của Học viện Công nghệ Thông Tin ITPlus tại:

Lập trình Python & Odoo Framework với IziSolution

Lập trình nhúng với FPT SOFTWARE

Khóa học thiết kế và lập trình web - PHP chuyên nghiệp

Lập trình ứng dụng di động Android

Khóa học lập trình Python

Khóa học Trí tuệ nhân tạo - Học máy cơ bản và ứng dụng

Ban Truyền thông ITPlus Academy

 

 

Bài viết cùng chủ đề

1